Real Senyera Coronada

Es la bandera propia dels valencians, comunament nomenada Senyera. EstÓ formada per un pany de tela de 4 franges horišontals roges, franquejades per 5 franges horišontals grogues a les vores, una franja transversal que talla o dellimita fins a on van eixes franges, esta ultima vertical es de color roig, en pedres fines brodades, i a continuacio, fins el mastil una franja blava ostensiblement mes ampla per albergar en sa interior una corona finament brodada en fil d'or i joyes. Rematant lo mastil nos trobem un yelm en la seua corona i damunt un Rat Penat de plata.

Nau de guerra, en la Senyera Valenciana. Ceramica barroca. Museu Nacional de Ceranica. Valencia.

Este gran Rat Penat fon reduit en sa remodelacio de 1534, i es el que li donava nom a tota la senyera antigament pel poble Lo Rat Penat.

La senyera lluia en les naus que armava la Diputacio, i cada ciutat real conforme a les seues possibilitats participava aportant naus a la flota del Regne quan les circumstancies aixina ho requerien, perque en tot temps hi havia una vigilancia costera.