Nom generic

El nom que caracterisa a la nostra nacio es lo primer que vullc tractar, i es una dels principals qŘestions que nos fan anar de cap. Varis arguments venen en la meua ajuda:

1.- Ara apareix este dubte, pero, ┐quant s’ha dubtat del nom de la nostra nacio? Mai. Sempre s’ha considerat a Valencia el cap del regne i devia de tindre eixe nom el regne, com a part de la polis, a semblanša de les polis gregues.

2.- El fet que una part de la nacio o estat done nom al tot no es dona a soles aci: el Regne Unit es mes conegut com Anglaterra (en realitat, una part de les nacions que el conformen); Madrit ciutat i Madrit comunitat autonoma; Murcia exactament igual; Guatemala, tambe,…,etc.

3.- Si el terme "Valencia" es problematic i pot induir a erros, en el cas de "Mexic" m’imagine que el caos pot ser tan gran fins i tot aplegar al suicidi colectiu: ┐districte federal? ┐ciutat? ┐golf? ┐nacio?… ┐a que nos referim quan parlem de "Mexic"?.

Els valencians tenim el greu inconvenient de tindre el mateix nom per a tot el nostre territori nacional que per a la ciutat que fa la funcio de capital. Pero com ya sugerix Angel Calpe en els extractes de les tertulies d'El Cabanyal, que inclou en son llibre(1), tot es podria solucionar dient-li a la capital, Valencia-ciutat, Ciutat de Valencia, o be, simplement el Cap i Casal. O com sugerien alguns dels primers valencianistes(2) alla pels inicis del sigle XX, Valentia per a la capital, i deixaven el nom generic de Valencia per al tot.

En Rossent Gumiel Enguix

Sobre la polemica suscitada, respecte al nom generic, o el nom diferencial del tot, des de certs sectors s'ha defes el nom de "Pa´s ValenciÓ", este nom certament tingue en el passat, durant la II Republica, una certa forša reivindicativa, pero com a nom generic no te cap validea, ya que el terme Pais es sinonim de regio, en connotacions estrictament geografiques. No implica per a res a la cultura, ni a cap caracteristica que nos denote la personalitat d'eixe poble.

El terme "pa´s" ha segut rebujat generalment pels valencianistes, perque s'ha pretes que este supost "Pa´s ValenciÓ" era part d'uns pa´sos que conformen un tot en unes atres nacions proximes. Eixa barra va arribar al sumum quan la Generalitat de Catalunya trague uns mapes comarcals d'eixos suposts Pa´sos.

El terme "Regio" tambe implica ser part geografica d'un tot mes ample, per aixo el rebugem.

El terme "provincia", ya etimologicament es insultant per al poble valenciÓ com no podia ser d'atra manera, ya que fon una invencio dels despotics Borbons. Es un terme que ve del llati pro-vinctia, i vol dir terra de venšuts. I si ajuntem ašo en que les provincies son els elements disgregadors i distorsionadors, per excelencia, de l'autentica personalitat del poble valenciÓ; tenim raons de sobres per rebujar-les.

El terme "regne", es el nom historic que nos correspon, pero no el nom generic, que continuava sent el de Valencia, sino el titul, l'excelencia o forma de govern que hi havia en tot el nostre territori antigament.

Ašo pot ser igual com si parlarem d'una republica, que es una forma de govern, pero a ningu se li ocorreria donar-li eixe nom generic, es dir nomenar-lo comunament en el nom de republica, com tampoc en el de regne.

A proposit d'estos dos termens ades nomenats, vos ilustrare en dos eixemples:

-A Espanya ningu se li ocorreria dir-li el Regne d'Espanya encara que ho siga, se la nomena simplement Espanya.

-Ašo mateix li passa a Franša que a ningu se li ocorrix habitualment dir-li la Republica Francesa encara que ho siga.

Independentment de la forma de govern que els diversos estats adopten tenen un nom generic que els caracterisa, els identifica i els independisa dels atres.

El nom de "Nacio Valenciana" es un nom que fa referencia a totes les caracteristiques d'un cert grup huma (en este cas el valenciÓ), unit per a formar un tot, es dir, una colectivitat o conjunt de persones en unes caracteristiques comunes que les han fet conviure en eixe territori. Este nom de Nacio es un nom molt mes reivindicatiu i englobalisador que el de Valencia a seques. Nos trobem en prou eixemples de l'utilisacio d'esta terminologia, inclus des de ben antic, un eixemple pot ser la frase que Joanot Martorell escriu en son llibre "Tirant lo Blanch":

- "En vulgar valenciana: per šo que la nacio don yo so natural se puxa alegrar e molt aiudar per los tants e tan insignes actes com hi son".

En este cas el terme nacio, no fea referencia explicita al tot espiritual i material que nos em referit anteriorment sino solament a un lloc de naiximent, a un lloc d'orige.

Tambe nos trobem en prou referencies al terme patria sinonim de nacio; com pot ser el propi himne valenciÓ que diu cap al final:

-"Gloria a la Patria".

O be l'Himne de la Coronacio de la Mare de Deu dels Desamparats, que tambe nos parla de Patria:

-"La patria valenciana s’ampara baix ton mant".

Bibliografia.

Calpe, Angel. La guerra insidiosa. Col. Al vent n║8. Lo Rat penat. Valencia. 1995

Moreno i Moreno, Juli. Els valencians: una introduccio. Revista Cresol, n║6. 1997

Recio, Carles. Valencianisme en el temps(I).Els fragments historics, Col. Fanals de la terra n║2. L’oronella. Valencia, 1996

(1) Angel Calpe i Climent.La guerra insidiosa. Col. Al vent. Ed. Lo Rat Penat.1995

(2) Rossent Gumiel Enguix.Bolleti "Patria Nova"num.13.Articul.1906