Els llimits comarcals de l'Alcalaten s'estenen al nort i sobre tot a l'est de les faldes de dit accident geografic que es situa en el mateix llimit de la comarca en els Alts de Mijares.

Com es pot deduir del paragraf anterior a l'oest de la comarca es troba els Alts de Mijares i la provincia de Terol de la que el separa el riu Monlleo. Seguint en els llimits de la comarca, al nort de la mateixa es situa l'Alt Maestrat de la que tambe te frontera el mateix riu Monlleo fins que desemboca en la Rambla de la Viuda que es la que separa a la comarca del Pla de l'Arc per l'est. Finalment pel sur la comarca llimita en la Vall d'Alcora pertanyent ya a la Plana de Castello.

A l'igual que en les restants comarques de Castello, en Penyagolosa es mante la direccio dominant (SW-NE) en les estrebacions rocoses de l'interior, paraleles a la llinea llitoral. El relleu ondulat i suau del surest de la comarca, en quines estrebacions montanyoses no superen els 200 metros en el terme de Costar, penetra profundament fins l'interior, fins Lucena del Cid i Adzaneta, cedint gradualment el pas en la topografia mes agrest de les serres del Bol, del Montordi i de la Batalla. La comarca, degut al seu abrupt relleu, conta en altures considerables: Alt de l'Absenar de 1.644 metros en la Serra de la Batalla, els cims de la Serra de Montordi (1.395 m.) i sobre tot el Penyagolosa de 1.813 m.

Pese a les altures de la comarca, els relleus relativament plans ocupen una notable estensio, estenent-se per amples zones de les ondulacions del surest de la mateixa, de les rostaries centrals i inclus dels relleus intermijos de l'interior, en contacte en les zones mes agrests i de major altitut.

Els rius de la comarca son escasament importants i mes que atravesar-la, lo que permitiria aprofitar en la mida de lo possible les seues aigŁes, l'envolten, servint de llimit entre Penyagolosa i les demes tal com hem vist mes dalt. Unicament mereix destacar-se el riu Lucena en quines riberes, proximes a lucena, hi ha una estreta franja de terra aprofitable per als cultius d'horta. Les aigŁes del mateix riu a l'eixir de la comarca s'utilisen per al panta d'Alcora.

La climatologia es de tipo continental en temperatures mes suaus al sur de la comarca. Les miges anuals solen oscilar entre els 4oC en giner i els 20oC durant el mes d'agost. Les pluges no son molt abundants situant-se la mija anual de 500 a 600 mm. En tendencia a aumentar en la mida que nos desplacem cap al noroest.