OPINIONS DE FILOLECS I HISTORIADORS NO VALENCIANS

 

NOAM CHOMSKY,

Lingüiste:

<<La llengua la "fa" el poble i no els filolecs. Els filolecs no deuen intervindre en cap proes lligüistic. Lo unic que tenen que fer els filolecs es estudiar la llengua sense influir en ella ni mediatisar-la>>. (Declaracions realisades en l'Universitat de Tarragona, 1.998, arreplegades pels diaris "Las Provincias", "El Mundo" i "El País").

 

UBIETO ARTETA,

Catedratic d'Historia de l'Universitat de Saragossa.

Expert en temes de la Corona d'Arago.

MANUEL MOURELLE DE LEMA,

Catedratic d'Historia de l'Universitat de Santiago de Compostela

LAPESA

<<Cap llengua del mon otorga cap capacitat normativa a l'Universitat>>.

(Puix en Valencia, els pancatalanistes intentaren otorgar-li les competencies a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, organisme creat per Joan Romero -en la seua etapa de Conseller de Cultura i Educacio- i el PSPV).

ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Catedratic d'Historia

<<Mai la llengua catalana fruï d'un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el seu sigle d'or>>.

<<El prestigi i historia del valencià es motiu suficient com per a considerar-lo un idioma>>.

A. BADIA MARGARIT

Rector de l'Universitat de Barcelona

<<No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provenzal, i nomes des de fa relativement poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent>> ("Gramática histórica catalana". Editorial Gredos).

MANUEL DE MONTOLIU

Filolec catala

<<L'individualitat de la llengua valenciana dins de la familia de les llengües occitanes, cap que tinga una mija cultura, la pot posar en dupte" ("La llengua valenciana en perill". F. Cremades y otros. Edita G.A.V.)

RESPECTE A LES DIFERENCIES ENTRE "LLENGUA" I "DIALECTE":

JOHN LYONS

<<Les diferencies ente les llengües i els dialectes estretament relacionats entre ells, son en la seua major part politiques i culturals, mes que lligüistiques>> ("Introducción a la lingüistica teórica". Editorial Teide)

R. A. HUDSON

<<No es pot traçar realment una distincio entre llengua i dialecte, excepte per referencia al prestigi>>("Sociolingüística". Editorial Anagrama)

<<La diferencia entre llengua i dialecte es una qüestio de prestigi que posseix la llengua i que el dialecte no la te>> ("Sociolingúistica. Editorial Anagrama)

FCO. MARCOS MARÍN

<<Desarrollant els seus propis recursos un dialecte pot convertir-se en llengua>> ("Reforma y modernización del español". Editorial Cátedra)

JOSHUA FISHMAN

<<Les varietats llingüistiques fins ara considerades com dialectes, poden lliberar-se d'eixa subordinacio i ser "promogudes" pels seus parlants ad una categoria oficial i independent>> ("Sociología del lenguaje". Editorial Cátedra)