JOAN ESTEVE

I el seu testimoni

 

Joan Esteve va escrire el llibre "Liber Elegantiarum" (1er diccionari editat en la peninsula iberica, realisat per a expresar-se correctament en llati).

-Fon impres en Valencia, enel'any 1.489.

-Al principi del breu colofo del llibre, escrit en llati, diu textualment:

  • "Acaba el llibre de les elegancies de Joan Esteve home eruditissim ciutata valencia per real autoritat notari public, en llatina i valenciana llengua (latina et valentiana lingua) ab exactissima diligencia esmenat"

    "Acaba el llibre <<de les elegancies>> de Joan Esteve, home molt erudit, notari public per autoritat real, en llati i en valencià, realisat en esmer i diligencia"

  • -¿En quina llengua parlava Joan Esteve en 1.489?...Mes clar ya no pot ser.

    -¿Existix en Catalunya cap testimoni d'aquella epoca, de qualsevol escritor, a on figure el terme "llengua catalana"?...

    -Aixina que, en paraules de Joan Esteve, un otre testimoni totalment irrefutable en favor de la llengua valenciana...