DIFERENCIES BASIQUES ENTRE EL VALENCIÀ I EL CATALA

 Distincio formal de genero per a el sufix -iste/-ista

Per eixemple:

 • Un futboliste, i no un futbolista.

  Un valencianiste o una valencianista.

 •  Formacio del plural de les paraules acabades en -st, -sp, -xt, i -sc afegint una -s (i no afegint -os, com ho fan els catalans.

  Per eixemple:

 • Bocs, i no boscos.

  Focs, i no foscos

 •  Utilisacio de la -n llatina etimologica en el plural d'algunes paraules; es a dir: formacio del plural afegint -ns (i no tan sols -s com ho fan els catalans) quan correspon etimologicament.

  Per eixemple:

 • Homens, i no homes.

  Jovens, i no joves.

 •  Us de les preposicions "ab" i/o "en", en lloc de la catalana "amb".

   Us de l'articul neutre "lo", i no "el".

  Per eixemple:

 • Lo Rat Penat, Lo mati, Lo carrer, Lo millor.
 •  Us de les formes no reforçades per als demostratius.

  Per eixemple:

 • Est o este, i no aquest.
 •  Construccio de les oracions impersonals per mig del pronom "se" (i no per mig de hom...)

   Us de les grafies -g- i -j- (i no -tg- i -tj-) per a representar el fonema prepalatal africat sonor del valencià.

  Per eixemple:

 • Plaja, no platja
 •  Us de la grafia -s- per a el so lingu-alveolar fricatiu sonor del sufix -isar (en conte de -itzat)

   Utilisacio de la "ch" per a representar el fonema prepalatal africat sort. Distincio de so "ch" del so "x" (no aixina en catala).

  Per eixemple:

 • Marcha, i no marxa.

  Chiquets, i no xiquets

  <<Mencharen en lo mateix loch ab multitut d´antorches>> (Tirant Lo Blanch. Joanot Martorell. Siglo XV)

 •  Utilisacio de paraules, conjuncions i conectors autoctons i actuals.

  Per eixemple:

 • Vesprada, i no tarda.

  Yayo, i no avi.

  Giner, i no Gener.

  Atres, i no altres.

  Bou, i no brau.

 • El present apartat està escrit a modo d'eixemple.

  La persona que vullga coneixer mes diferencies i profundisar en les mateixes pot consultar en l'obra dels sigüents autors:

  - Chimo Lanuza, filolec.

  - Josep María Guinot, filolec.

  - Manuel Gimeno, filolec.

  - Toni Fontelles, periodiste i professor.

  - Laura García Bru, filologa.

  - Alicia Palazón, filologa.

  - Mariví Ferrandis, historiadora.

  - Voro López, filolec.

  - Arthur Ahuir, filolec.

  - Leopoldo Penyarroja, historiador.

  - Ricardo García Moya, historiador.

  - Miquel Adler, periodiste.

  - Joan Costa, filosof i teolec.

  - Alfons Vila, historiador.

  - Ramón Ferrer, historiador.

  - José Vicente Gómez Bayarri, historiador.

  -Angel V. Calpe, historiador.

  - Josep Angeles Castelló, historiador.

  - Etc. Consultar seccio de bibliografia.