LA CONQUISTA DEL REI EN JAUME

1.- ELS MILACRES DE L'IMPERIALISME

2.- ORIGE I ESTANDART

3.- NOTES HISTORIQUES

  

ELS "MILACRES" DE L'IMPERIALISME"

La versio de l'imperialisme pancatalaniste es basa en que quan Jaume I i les seues tropes conquistaren Valencia (s.XIII), en la poblacio autoctona ni quedaven mossaraps ni ningu que parlara mossarap.

O siga, segons esta teoria (hipotesis rupturista), el fet que els valencians parlem una llengua romanica en l'actualitat es deu a les tropes cristianes que van dur les seues llengües (aragones- castella i catala) i s'establiren respectivament en les zones interior del Regne de Valencia i en la costa.

 

Pero argumentem breument algunes teories valencianes molt llogiques.

 

 Tota la documentacio, tant del primer "Repartiment" (contemporaneu a la conquista), com dels "Assentaments" i dels "Aveïnaments" que s'han pogut estudiar de finals del sigle XIV i del sigle XV, duen (segons els catedratics d'historia Srs. Ubieto, Penyarroja i Mourelle de Lema*) que en ningun moment la poblacio catalana superà el 5% dels repobladors, lo qual dona -aproximadament- el 0'8% dels habitants de tot el Regne durant eixos dos sigles.

Ara que nos diguen els pancatalanistes quina influencia pogueren tindre eixe 5% de repoblacors; o eixe 0'8% d'habitants de tot el Regne de Valencia en la configuracio de la Llengua Valenciana, i en el seu espectacular i rapit afloriment lliterari en el seu Sigle d'Or.

 

 Si tenim en conte que "Els Costums" primer (a 2 anys de la conquista), i "Els Furs"

despres ( a 23 anys de la conquista), estan escrits en un romanç inteligible al poble valencià (per al que estaven fets: no tendria sentit que el Rei ho traduïra del llati a un atra llengua coneguda unicament per un 0'8% de la poblacio), i mes encara, que Jaume I, donà disposicio personal de realisar els juïns en romanç (i no en llati) per a que els entenguera el poble ¿Que podien "pintar" respecte a la llengua eixe 5% total de catalens entre tots els demes cristians, sense contar a l'inmensa majoria mussulmana?

 

Si la Llengua Valenciana ve del catala ¿Perque es va impondre el "catala occidental" en Valencia? ¿Perque no es va impondre el "catala oriental"?

Lo mateix, que tampoc es va impondre en la conquista de Lleida o de Tortosa, 90 anys abans.

Si els de Lleida no eren mes d'un 20% dels catalans, i mes diluits entre els de Montpellier i Arago...

(I sent els catalans no mes del 5% del conjunt dels cristians...)

 

Sant Pere Pasqual, naixcut abans de la conquista, escriu la seua obra en valencià.

 

 Inmediatament despres ve el Sigle d'Oro de la Lliteratura Valenciana, sense ningun precendent en Catalunya...

-¿Com una llengua "importada" pot alcançar tan pronte el seu desenroll lliterari?

(Mes encara en les condicions que argumenten la seua hipotesi els pancatalanistes...)

 

Segons les teories oficials de Catalunya, quan els cristians de "Catalaunya La Vella" (en el nort) reconquistaren Barcelona, trobaren alli un idioma mossarap molt similar al que ells paralaven. Lo mateix que posteriorment en Lleida.

En Valencia, en canvi, neguen l'importancia del romanç que va convivir en l'arap...

 

*Nota: Ademes de les investigacions citades dels catadratics d'historia, Srs. Ubieto, Penyarroja i Mourelle de Lema, la teoria coincidix en les recents investigacions d'uns atres historiadors: Marivi Ferrandis Olmos, Ramon Ferrer, Alfons Vila, Ricardo Garcia Moya, Angel V. Calpe, Jose Vicente Gomez Bayarri, Desamparados Cabanes, Leopoldo Piles, Jose Angeles Castello, etc.) Vore l'apartat de "Bibliografia".

 

¡¡¡ EXTRANY !!!

¡¡¡ ELS MILACRES NO SON IMPOSSIBLES, PERO NO ES POT EXPLICAR TOTA L'HISTORIA A BASE DE MILACRES !!!

ORIGE I ESTANDART

<<A pesar de tot, encara que es puguera demostrar de forma irrefutable, que la Llengua Valenciana procedix dels idiomes dels repobladors assentats en les nostres terres fa sigles, NO implicaria -ni obligatoriament ni necessariament- l'adopcio d'un mateix estandart lliguüistic (el catala)>> (Chimo Lanuza. Llicenciat en Filologia).

(Declaracio suscrita -entre uns atres- pels llicenciats en Filologia: Chimo Lanuza, Josep Vicent Guinot, Alicia Palazón, Laura García Brú, Manuel Gimeno, Voro López i Arthur Ahuir. Valencia, a 5 de Març de 1999).

NOTES HISTORIQUES

Quan Jaume I conquistà Valencia, va vore que es tractava d'un poble diferent a qualsevol atre, i patint pressions, creà:

 

-Un Regne independent de qualsevol atre, que depenia directament d'ell.

-Lleis propies per al Regne de Valencia ("Els Furs").

-Moneda propia per al Regne de Valencia (els "rals" valencians).

-Aduana en les fronteres del Regne de Valencia.

-Institucions politiques propies.

-Instituciones jurídicas propies per al Regne de Valencia ("Els Jurats de les Ciutats". Vinatea era u d'ells).

-Pronte surgi el Sigle d'Oro (Ausias March, Joanot Martorell, Isabel de Villena, etc), el primer sigle d'or lliterari de qualsevol atra llengua neollatina.

-¿I tot aço en una llengua importada?

- ¡¡¡ Si Catalunya mai aplegà a tindre la cateoria de Regne, ni si quiera la de Principat !!!